Protipožární ochrana staveb byla a je důležitou součástí požární ochrany. Úkolem záležitostí jako požární ucpávky a kombinované protipožární systémy je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru. Zároveň je třeba zabránit šíření kouře, který znesnadňuje orientaci osob při evakuaci a bývá často toxický.

Systém elektrické požární signalizace zajistí rychlé vyhlášení požárního poplachu a umožní rychlý únik osob z hořící budovy. Nejslabším článkem ve stavbě při vypuknutí požáru jsou stavební prostupy instalací, otvory mezi jednotlivými požárními úseky, různé uzávěry a nosné konstrukce. Jedná se hlavně o horizontální a vertikální prostupy rozvodů, jako například elektrických kabelových svazků a lávek, vzduchotechniky, topení, chlazení, rozvody vody a kanalizace, ale i ocelové a betonové nosné konstrukce budov. Je tedy nutno dbát na dobrý projekt a poté na správné navržení a provedení protipožárního systému proškolenou firmou.

Provádění a značení ucpávek řeší Vyhláška MV č.23/2008 Sb., jejich rozsah a požární odolnost nařizuje projekt budovy. Podle Vyhlášky č.246/2001 Sb. jsou požární ucpávky požárně bezpečnostními zařízeními a je nutné provádět jejich pravidelnou kontrolu dvakrát ročně.Prokazatelně. Nesplnění tohoto nařízení může mít pro osobu odpovědnou vážné právní důsledky.

Realizaci ucpávek a jejich kontrolu dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb. mohou provádět pouze osoby nebo firmy, které absolvovaly školení a jsou vlastníky „Osvědčení“. Naše společnost se může pochlubit, že provádí tyto ucpávky na základě školení a je vlastníkem „Osvědčení“.

Provedli jsme a provádíme realizaci požárních ucpávek pomocí systémů Dunamenti a HILTI. Používáme postupy stanovené výrobcem na ucpávky kabelů a kabelových svazků, kovových a plastových trubek, těsnění spár v prostupech. Ošetřujeme ocelové konstrukce, které by se jinak působením vysokých teplot zhroutily.

Nejnáročnější jsou kombinované ucpávky – kabelové lávky prochází stěnami, tvořícími oddělení požárních úseků, současně s plastovým a kovovým potrubím. Stropy a vodorovné prostupy se těsní zdola, stěny a svislé prostupy se těsní z obou stran.

V poslední době se používá s výhodou protipožární páska. Velmi snadno se instaluje a v kombinaci s tmelem nebo nátěrem je ideální téměř do všech prostupů.

Samozřejmostí naší dodávky je provedení správného označení a vypracování seznamu ucpávek včetně zakreslení do půdorysů.

Nabízíme rovněž provádění pravidelných kontrol těchto opatření. Provádíme požární ucpávky i u prostupů, které měly být provedeny již při provádění stavby, ale z nějakého důvodu nejsou.